Home

ANBI publicatie Parochie HH. Hieronymus en Antonius​​

 

  1. Algemene gegevens​
​Naa​​m:​​​​​ ​ Parochie HH. Hieronymus en Antonius​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer: 824110523 E-mail:
Adres: ​Aldenheerd 48 Telefoonnummer:
Postcode: ​6003 NW
​Plaats: ​​WEERT​

 

De Parochie HH. Hieronymus en Antonius is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Bisdom Roermond.

 

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie HH. Hieronymus en Antonius.

 

​​​B. Samenstelling bestuur

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend

naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen).

Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

 

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd)

bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk

recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen.

De Parochie HH Hieronymus en Antonius heeft 5 bestuursleden:

Pastoor P. Tervoort

Secretaris

Penningmeester

2 overige bestuursleden

C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

 

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

 

​​D. Beleidsplan

Voor wat betreft het beleid van de Parochie HH. Hieronymus en Antonius wordt verwezen naar het beleidsplan van het Bisdom Roermond, te vinden op http://www.bisdom-roermond.nl.


E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​.

 

​F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

 

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

 

Daarnaast heeft de parochie ’n grote groep actieve vrijwilligers die ervoor zorgen dat de naast het kerkgebouw ook het parochiekerkhof de nodige zorg ontvangt. Voor deze vrijwilligers wordt jaarlijks ’n vrijwilligersdag georganiseerd.

 

​G. Voorgenomen bestedingen​

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet

sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten parochie

​​ ​Jaarrekening 2015 ​​ ​Begroting 2015 Jaarrekening ​2014
Baten​​
​Bijdragen parochianen ​20411 ​17912
​​​Opbrengst bezittingen en beleggingen​ ​7846 ​9481
​Ontvangen colle​cten voor derden
​Overige bijdragen ​40 ​389
​Incidentele baten ​182 ​182
Totaal baten ​28479 ​0 ​27964
Lasten
​Pastorale beroepskrachten
​Overig personeel ​11474 ​13891
​Kerkelijke gebouwen ​5639 ​​ ​8482
​Overige gebouwen ​-1297 ​-1500
​Eredienst en pastoraal ​7403 ​7511
​Beheer en administratie ​485 ​245
​Verplichte en vrijwillige bijdragen ​3522 ​4368
​​​​Rente lasten
​Incidentele lasten
Totale lasten ​27226 0 ​32997
​Resultaat (baten – lasten) ​1253 ​0 -5033

 

​Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI

De belastingdienst merkt de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen, en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloedssfeer van het kerkgenootschap bevinden, aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Bij een zelfstandig onderdeel moet u denken aan een Bisdom, RK parochie, RK caritasinstelling, etc.

De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften.

Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op www.belastingdienst.nl

Let op: Tot 2014 mocht degene die een periodieke gift deed, deze alleen (in zijn geheel) aftrekken als de periodieke gift bij notariële akte was vastgelegd. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Er kan gekozen worden of de periodieke gift via de notaris wordt vastgelegd of via een schriftelijke overeenkomst met de R.K. instelling.

Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend.
Een zelfstandig onderdeel van het RK Kerkgenootschap hoeft echter niet zelf een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur van de Belastingen.
De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Voor het R.K. Kerkgenootschap en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht.
Een parochie is een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap en valt daardoor onder deze groepsbeschikking. Maar ook de parochiële caritasinstelling, het seminarie, het bisdom, de religieuze instituten enz. zijn zelfstandige onderdelen en daardoor tegelijk ANBI’s op grond van deze groepsbeschikking.
Tussen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst is een convenant gesloten. Daarin is bepaald dat ieder kerkgenootschap zich inspant om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de wettelijke criteria voor de ANBI’s. Indien de Belastingdienst bij controles hierover twijfels heeft zal zij over die gevallen eerst in contact komen met het kerkgenootschap, voordat tot definitieve maatregelen wordt overgegaan.

Overeenkomst periodieke gift geld Belastingdienst; het RSIN nummer van de parochie is: 824110523

Voor Anbi publicatie zie: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE343